فرزانه محمد علي | Wise Mohammad Ali

مقاله شماره 172 فرزانه محمد علي شيرازي همدرس شاه فتح الله بود . در شيراز به ديدار حضرت دستور آذركيوان مشرف ولي در سلك مريدان فرزانه بهرام بن فرهاد داخل و هفت وادي را طي و ملك و ملكوت و ناسوت را درنورديد ،شبي فرزانه محمد علي بر مصلي به اذكار مشغول بود . دزدي […]

مريدان غيرزرتشتي دستور آذر كيوان و خلفاي او

مقاله شماره 171 از آنچه گذشت مي توان پي برد كه در دورۀ حضرت دستور آذركيوان و قبل از او گروه زرتشتي سالك طريقت فراوان بودند . متاسفانه اسامي همه آنها به ما نرسيده است . اگر بخش چهارم يا چمن چهارم شارستان فرزانه بهارم و بزمگاه موبد خوشي و داستان ادرسه و تبيرۀ موبد […]

فرزانه جمشيد | Wise Jamshid

مقاله شماره 170 فرزانه جمشيد عارف زرتشتي و صاحبدل روشن روان و وارسته از قيود زندگي در سده نهم هجري دريزد مي زيست انوار ايزدي و فرو خروه يزداني از سراپاي وجودش مي تابيد. ميرزا مظفر الدين جهانشاه بن قرا يوسف هنگام اقامت در هرات در سال 861 هجري (827ي) بنا به غمازي ناكسي از […]

فرزانگان ديگر

مقاله شماره 169 فرزانه شيد آيين فرزانه آذر كيش فرزانه جمشاسب ، فرزانه گرشاسب ،فرزانه خرد شكوه و فرزانه نيوزاد ، يزداني از بزرگان و حكيمان و عارفان سلسله آباداني و پارسيان مي باشند كه مراحل سلوك را طي و صاحب كشف و شهود گشته اند . فرزانه بهرام بن فرهاد در كتاب خويش شارستان […]

فرزانه رستم | Wise Rostam

مقاله شماره 168 فرزانه رستم يكي از مريدان حضرت دستور آذركيوان و در علم دين و عرفان كامل و به قول صاحب دبستان مدارج سلوك و تصوف را در خدمت پير و مرشد خويش به احسن وجهي به پايان رسانيد. صاحبدلي بود رسا و به كشف و شهود توانا و لگام مواد آخشيجي را به […]

فرزانه بهرامشاه | Wise Bahram Shah

مقاله شماره 167 فرزانه بهرام شاه ار بزرگان و عارفان زرتشتي پارس بود رياضتهاي سخت كشيد و دايم به شغل و ذكر مشغول و مراحل سلوك و عرفان را طي و به مقامات عالي روحاني رسيد . صاحب شارستان راجع بداستان سيمرغ در تاييد قول فرزانه فرهاد از گفته او مي نويسد « و بهرامشاه […]

فرزانه فرهاد | Wise Farhad

مقاله شماره 166 فرزانه فرهاد پور اردشير يكي از صاحبدلان و دراويش زرتشتي پارس و معاصر دستور آذر كيوان بود . صاحب شارستان راجع به حقيقت سيمرغ از وي چنين نقل قول مي نمايد :فرهاد از عظماي فرزانگان پارس است . مرد مرتاض قلندر وضع بود مي فرمايد به زابلستان رسيدم . بر انهدام طريق […]

فرزانه ساسان بنده | Wise Sasan Bandeh

مقاله شماره 165 فرزانه ساسان بنده يكي از صاحبدلان زرتشي و صاحب مكاشفه و كرامات و وسع مشرب معروف و مريدان بسياري داشته كه از استفاضه هاي معنوي او مراحل سلوك را طي نموده اند يكي از آنان فرزانه شيدوش مي باشد كه ذكرش گذشت و كرامت فرزانه ساسان بنده مرشد او در آنجا بيان […]

فرزانه آزاد سرو | Wise Azad sarve

مقاله شماره 164 فرزانه آزاد سرو به قول صاحب شارستان يكي از بزرگان و فرزانگان زرتشتي است كتابي نوشته موسوم به فرزادگان و غالب مندرجاتش صحبت از كار و فعاليت رستم و پهلواني و جهانگردي و خداپرستي اوست . در آن كتاب مي گويد : پدرم بهرام بن شيدوش بن خراد بن سروش بن سهراب […]

فرزانه شيدوش پور انوش | Wise Shidvash son of Anosh

مقاله شماره 163 فرزانه شيدوش پور انوش معروف به فرهوش به واسطۀ اخلاص پدرش به دستور آذركيوان صاحب مقام و مرتبه بلند پايه گرديد. پس از درگذشت آذركيوان ،بنا به دعوت پدر و زربادي پدر زن خويش به اتفاق فره قاري از پتنه به كشمير رهسپارو از آنجا آهنگ كاشغر داشتند كه شيدوش را هواي […]