فرزانه داور هوريا | Wise Davar Horiya

مقاله شماره162 فرزانه داور هوريار معاصر دستور آذر كيوان و مريدان اوست . مولف دبستان با او معاشر و از مراتب عرفان و دانش وي بسي سخنها مي راند . عارفي صاحب كمال بوده و از نكات سلوك به خوبي مطلع و حقيقت را براي حق پژوهان به روشي ساده بيان مي نموده كتاب داراي […]

فرزانه شيداب پارسي | Wise Sheidab Parsi

مقاله شماره 161 فرزانه شيداب به قول مولف شارستان مرد فاضل و دانشمند و عارف پارس و سالك راه طريقت بوده و در قرن نهم هجري مي زيست . از گفته اوست «بر اذكيا پوشيده نماند كه مقصود از تحصيل علم ،‌معرفت حقايق اشياء و تزكيه نفس و تهذيب اخلاق است نه آنكه به واسطه […]

فرزانه درويش بهرام | Wise Darvish Bahram

مقاله شماره 160 فرزانه درويش بهرام صوفي صافي مشرب و از اهل فضل و كمال بوده . به قول مولف آيين اكبري از اهل تركستان مي باشد . به ديدار خضرنايل و مراحل سلوك را از فيض آن بزرگوار به اتمام رسانيده . درويشي بود دانشمند و از اهل كشف و شهود و شغل سقايي […]

دستور حكيم

مقاله شماره 159 دستور حكيم به قول صاحب دبستان در سال 1054 هجري(1013 يزدگردي) به لاهور آمد اصل او از سپاهان است اما در بلخ متولد و در خدمت شاگردان ملاميرزاجان تحصيل حكمت نمود . سپس به ايران خراميده و به امير محمد باقر داماد و شيخ بهاء الدين محمد عاملي و ميرزا ابوالقاسم فندرسكي […]

فرزانه بهرام و ساسان آذری | Wise Bahram and Sasan Azari

مقاله شماره 158 فرزانه بهرام پور شيدوش و فرزانه ساسان آذري دانشمندان و عارفان معروف آباديان و پارسيان اند فاضلاني كامل عارفاني رسا بوده اند . صاحب شارستان بارها گفته هاي آنها را در كتاب خويش شاهد آورده و بسيارمي ستايد . تاريخ زرتشتيان – فرزانگان زرتشتي رشید شهمردان

فرزانه هيربد | Wise Hirbod

مقاله شماره 157 فرزانه هيربد در دانش پارسي و تازي رسا بود. در شيراز درس حكمت آموخت و در هندوستان رحل اقامت افكند . با دانشمندان پرتقالي و فرنگي معاشر بود و با مريدان حضرت آذر كيوان همنشين . رياضت هاي سخت مي كشيد ،پارسا و مجرد مي زيست . صاحب دبستان كه در لاهور […]

فرزانه اسپنديار | Wise Espandyar

مقاله شماره 156 فرزانه اسپنديار رستم پارسي از بزرگان و حكيمان و عارفان عصر خويش بوده و دراصفهان مي زيست . سالها به رياضت و تزكيه نفس خويش مشغول و از ائمه كشف وشهود گشت . دستورآذر كيوان به قول صاحب شارستان همواره او را به فضيلت و عرفان و دانش ظاهري و باطني ستودي […]

موبد افراسياب | Afrasiyab Chief-Magian

مقاله شماره 155 موبد افراسياب از نويسندگان و دانشمندان زرتشتي و صاحب تصانيف بوده فرزانه مانكجي ليمجي هاتر يا در يكي از تاليفات خطي خويش (به نشاني H.P(ms)112) محفوظ در بنگاه خاور شناسي كاما از او نقل مي نمايد و او را به لقب يگانه داناي دانش انتساب ذكر مي كند متاسفانه نام مولفات او […]

فرزانه مهر آذر | Wise Mehrazar

مقاله شماره 154 فرزانه مهر آذر از اصحاب كشف و شهود و منسوب به سلسله آذريان مي باشد كه مكتب دستورآذركيوان و سلسله او از آن سرچشمه گرفته است . اين فرزانه صاحب حال به قول شارستان راجع به حقيقت دجال چنين گفته :به ادله عقلي و نقلي و به براهين كشفي و شهودي برمن […]

حكيم كامران

مقاله شماره 153 حكيم كامران شيرازي به قول صاحب دبستان : ره سپر كيش مشائين بود. علوم عقلي و نقلي را نيكو مي دانست و از فرزانه يزدان ستاي مريد موبد سروش استفاضه هاي معنوي حاصل و شگفتيهاي بسيار تعليم گرفته بود بعد از كسب كمال به «گوا» رفت كه از بنادر غربي هند و […]