كيوان قزوينى كيست؟ |who is keyvan ghazvini?

شماره مقاله 594 عباس كيوان قزوينى  فرزند ملااسماعيل قزوينى در عصر چهارشنبه بيست و چهارم ذيحجه 1277 هـ .ق در شهر قزوين پا  به  عرصه  وجود  نهاد. پدرش  ملااسماعيل  امام مسجد در محله شيخ‌ آباد قزوين بود، و كتابى به نام «ابناء الانبياء» در نبوت  خاصه  تدوين نمود، و به زبان فارسى و عربى و […]

قالب مثالى چيست؟ | what is Atom-Like Body?

شماره مقاله574 مطلبى را مورد بحث قرار مى ‌دهيم كه قبلا به عذر اينكه از اسرار علوم روحى است، اشاراتى  بدان  نرفت. در اينجا بيان خواهيم داشت كه قالب مثالى با اين كه روح به او تعلق مى‌ گيرد، چگونه ضمن اينكه ماده است، در عالَم ارواح قبل از ورود به دنياى خاكى با روح […]

علوم غريبه‏

شماره مقاله 571 يكى از رشته ‌هاى علوم كه عرفاء و بالاخص بزرگان سلاسل صوفيه ،بدان پايبندند علوم غريبه است، و به تبعيت آنان پيروان فرق صوفيه نيز دلبستگى خاصى به اين علوم پيدا كرده‌ اند. به نظر اين ناچيز عامل مؤثّرى كه درويشان را بدين امر راغب مى ‌سازد، آن است كه در بدايت […]

عشق‏ | love

شماره مقاله 585 مهر جذاب مهر است، و زمين جذاب سپهر. عشق چيست؟: اكثر دانشمندان حدّ اعلاى فضيلت آدمى را در كمال و رشد عقلى مى ‌پندارند، و فراگيرى دانشها و فنون را با ابزار عقلى مناط اعتبار مى ‌دهند و عقل را  مجرد دانسته ‌اند. فلاسفه در اثبات مباحث فلسفه  برهانهاى عقلى ابراز مى […]

عارف عامل به انجام چه كارهايى قادر است؟ | Areas of Agency for an Active Mystic

شماره مقاله 580 اين ناچيز اعتقاد راسخ دارد، كه اگر كسى خواستار آن شد كه به علم عرفان و مباحث پنهانى آن واقف گردد، و بعد به سلوك پردازد، لازمه ‌اش آن است كه در بدايت امر به حقانيت ديانت اسلام و مذهب تشيع اثنى ‌عشرى معتقد گشته و تمام دستورات  الاهى را نصب  ‌العين […]

سلوك بدون فراگيرى علم عرفان امكان‏ پذير است؟ | ?Is Spiritual Journey possible without knowing Mysticism

شماره مقاله 572 اينكه دريافت علم عرفان  بدون عمل آن كه سلوك باشد امكان ‌پذير است يا خير؟ در پاسخ  بايد گفت به  استنباط اين ناچيز، بايستى مباحث كلى عرفان را سالك قبل از سلوك يا در بدايت سلوك تحت نظر استاد تلمذ نمايد تا در اثر تعليماتى كه آموخته به سلوك رو آورد. اگر […]

روح كيهانى‏

شماره مقاله 577 يكى از اصطلاحات  خاصه مكتبهاى شبه قاره هند روح كيهانى است هر گل و درختى داراى روح  نباتى بوده و چنانچه شاخه ‌اى از درخت جدا شود امتداد روح نباتى از وى منفك شده ولى خود آن شاخه باز از روح نباتى موجوديت دارد تا زمانى كه بپوسد يا سوخته گردد. تمامى […]

دور و كور چيست؟

شماره مقاله 575 موجوديت يافتن كره ارض و سپرى شدن هزاران سال از حيات وى براى آمادگى پديدار شدن  موجودات  اعم از نبات، حيوان، انسان را دور و كور نامند. وقتى ميليون‌ ها سال از حيات نوع نبات و نوع حيوان و نوع انسان گذشت، حيات از كره ارض رخت بر مى ‌بندد و دور […]

جبر است يا اختيار، يا هيچكدام؟ | Determinism or Free Will, or Neither of the Two

شماره مقاله 587 در اواخر قرن دوّم هجرى، در فضاى پاك اسلام كه آراء مانويان و مسيحيت و زرتشتى و آراء   فلاسفه يونان به زبان عربى ترجمه گرديد، هر  يك عده  ‌اى را   به سوى خود جلب و جذب نمود. در اين اوقات موضوع جبر و اختيار مورد بحث قرار گرفت، و هر  يك پيروان […]

تناسخ‏ | Reincarnation

شماره مقاله 581 يكى از مباحث اساسى كليه مكتب  هاى  روحى،  مبناى  آن  بر  تناسخ  نهاده  شده است. اساس مكاتيبى كه از چهار رساله ودا متأثر شده‌اند، مانند مذهب جين و بودا و فلسفه سانكهيه و يوگ بر تناسخ  نهاده  شده  است. مكتب  بودا  پايه كليه عقايد و آداب آن بر «كرمه» يا گردش چرخ […]