گفتار آلان كاردك‏

شماره مقاله732 آلان كاردك روح شناس فرانسوى حجابِ جان را شبح روح نام گذارد و گفت شبح، رابطى است بين تن و روحِ انسان كه احساسات و ادراكات وجود را به روح و دستور و فرمان‏هاى روح را به تن مى ‏رساند. اين شبح هنگام مرگ از تن جدا مى‏شود چون علاقه‏ اش با روح […]

نظريات علماى معرفت الروحى غرب‏

شماره مقاله731 اينك شمه ‏اى از آراء و عقايد علماى معرفت ‏الروحى را براى مزيد استحضار خوانندگان ارجمند بيان مى‏ دارد تا به تدريج در صفحات اين اثر به كنه دريافت‏ هاى دانشمندان غرب پى برند. تله پاتى (تله به معنى دور است و تله فون استماع سخنان از راه دور است) و تله ‏پاتى […]

نظريات علماى شرق و گفتار مؤلف‏

شماره مقاله734 در كتاب از ميمون تا انسان تأليف فريدون شايان آمده است: در ابتدا بشر براى همه چيز همزاد يا سايه روحى قائل مى‏شد و تصور مى‏كرد كه زمان مرگ، سايه يا روح از موجود زنده جدا شده و بار ديگر به او مى‏پيوندد. در خواب، روح يا همزاد همچون نسيم ملايمى از كالبد […]

رباعى خيام و آراء فرويد

شماره مقاله730 آنان كه محيط فضل و آداب شدند در كشف علوم شمع اصحاب شدند ره زين شب تاريك نبردند برون گفتند فسانه‏اى و در خواب شدند در كتاب توتم و تابو تأليف فرويد ترجمه  خنجى در صفحه 106 آورده است: موجودات غير مادى فقط ارواحى هستند كه از ابدان مستقل شده‏ اند و روح […]

نظريه مؤلف در رابطه با ماديگرى‏

شماره مقاله729 اين ناچيز در كليه آثارم سعى كرده ‏ام كه به روحيات و عقايد اشخاص يا رفتار و كردارشان اعم از خوب يا بد را مورد بحث قرار نداده و فقط مكتب و مشرب ايشان را مورد انتقاد و بررسى و مطمح نظر گرفته و براى تأييد و سند نوشته‏ هاى خود به آثار […]

آراء داروين و ماديون‏

شماره مقاله728 در كتاب پيدايش انسان و عقايد داروين اثر آ. ى فارايون ترجمه عزيز محسنى چاپ سوم در ابتدا به شرح حال داروين پرداخته و گويد: عالم و طبيعى دان انگليسى چارلز داروين (1882 – 1809) براى آزمايش كافى در باره نباتات و حيوانات مدت پنج سال در آمريكاى جنوبى و قسمت‏هاى جنوب آسيا […]

بررسی نظرات ديگر دانشمندان غرب‏

شماره مقاله727 در كتاب انسان موجود ناشناخته اثر دكتر الكسيس كارل ترجمه عنايت چاپ دوم مى ‏نويسد: يك وقت بدون اينكه بدانيم شناسايى ناگهانى بر ما معلوم مى ‏شود، اين احساس را «شارل ريشه» حس ششم نام نهاده است. يك چيز براى ما مبهم مى‏باشد و آن بُعد چهارم است كه مراد عالم غيب است. […]

راجع به خواب و علوم روحى‏ | On Dreaming and the Spiritual Sciences

شماره مقاله726 آقاى ثقفى اعزاز در يادداشت‏هاى خود مرقوم داشته‏ اند: حالات خواب اصولاً سه قسم مى‏ باشند: 1- خواب روحى كه به ندرت به وقوع مى‏ پيوندد. 2- خواب، مشاهداتى مى‏ باشد كه از مشاهدات زندگانى مادىِ انسان از گذشته دور و نزديكِ خويش سرچشمه مى‏ گيرد يا به طور واضح و يا غير […]

سخنان اعلم الدوله‏

شماره مقاله725 تاكنون هر كتابى كه مورد بحث قرار دادم كتب تأليف يا ترجمه بود و قابل مقايسه با كتب منتشره آثار اعلم الدوله نبود. اينك آثار اعلم الدوله را يكى پس از ديگرى مورد مداقه و انتقاد قرار داده تا خوانندگان به كنه اعتقادات و اعمال علماى اروپا و آمريكا در باب (اسپرى‏تيسم) كه […]

شرح حال خانواده اعلم ‏الدوله كه به علم معرفة الروح وابسته بودند

شماره مقاله724 دكتر خليل خان اعلم الدوله ثقفى فرزند حاج ميرزا عبدالباقى ملقب به اعتضاد الاطباء بود. اعلم الدوله در 17 شعبان 1279ﻫ . ق در تهران متولد شد و در 7 فروردين 1323 ﻫ .  ش ديده از جهان خاكى بشست. محل دفن او در امامزاده عبدالله در مقبره سعدالدوله كه پدر همسر وحيدالدوله […]