در رياضتِ عامّه و خاصّه‏ | On the Public and Private Asceticism

شماره مقاله 538 فصل (17 ) در رياضتِ عامّه و خاصّه‏ غذاء روحى رياضت است كه به طورِ عموم در هر دينى هست و آن تركِ مطلقِ منهيات[1] است يعنى هر آنچه نفس و طبع بخواهد بى ‏اجازه عقل حرام است‏ خواه خوردنى باشد خواه  گفتنى و كردنى و انديشيدنى . پس  يك  قسم بلكه […]