صراط معرفت به نورانيت است

شماره مقاله 641 بيان ششم : در تطبيق صراط به مراتب باﻃﻨﺔ انبيا و اولياء بعضی گویند كه منازل راه مراتب باطنیۀ نفس ناطقۀ پیغمبر و امام است كه آن ها نردبام رهروانند و آن ها صراط الله اند ،قول علی (ع) معرفتی بالنورانیة معرفة الله شاهد است و مراد از نورانیة مراتب باطنۀ ملكوتیه […]

تعميم صراط به همه امور

شماره مقالات640 بيان چهارم : درتعميم صراط به غيردين نيزمی توان مراد از صراط مستقیم ،مطلق اعتدال بین الافراط و التفریط گرفت تا شامل همۀ امور شود ،چه دینیه ،چه طبیعیه ،چه علمیه ،چه سیاسیه ،چه اختلافیه و چه در معاملات با خلق ،زیرا تمام سعادت و نعمت در موفقیت به اعتدال است در كل […]

بيان قرعه رمل

شماره مقالات639 علمای رمل هنگام قرعه زدن حمد را می خوانند تا اهدنا الصراط المستقیم به این قصد كه مدلول خانه های شانزده گانه چون صدق است ،صراط مستقیم است و استفاده از مدلول چهارده ،خانۀ قرعه ،مشروط به آن است كه خانۀ پانزدهم قرعه كه قاضی و حاكم قرعه است جماعت و طریق نیابد […]

قرب حقيقی و حكمی

شماره مقاله 638 استیفای مرام در صراط مستقیم درشش بیان است : بيان اول طریق الی الله مستلزم دوری از خداست و دوری از خدا مستلزم انفكاك معلول از علت خود است . و انفكاك معلول مستلزم عدم معلول است ،پس طریق الی الله مستلزم عدم رهرو است كه بنده و گویندۀ اهدنا باشد و […]

معانی راه خدا | The Meanings of the God’s Path

شماره مقاله 637 راه دوری رهرو است ازمقصد و اما استوای قرب قیومیت خدا به اشیاء دیگر راه باقی نمی گذارد میان بنده و خدا و نیز راه آنجاست كه مقصد نباشد و كجاست كه خدا نباشد تا آنجا را راه خدا بنامیم و استقامتش را و هدایتش را بخواهیم و در غیر آنجا خود […]

تعميم قصۀ گاو به باطن همه بشر

شماره مقالات632 پس آن كشته اقرار می كند به این كه قاتل خودش خودش بود . پس آن قاتل باید كشته شود تا هم مفسده ها بخوابد و مرده ها زنده شوند یعنی تمام اجزای طبیعت كه تا حال مرده بودند از یاد خدا حالا همه به حیات طیبۀ الهيه زنده شوند به حیات خدا […]

اعتراض بر راه و قرب خدا

شماره مقالات631 خدا به همه چیز محیط و نزدیك تر از خود اوست به او . اما هیچ چیز با خدا نیست و دوری از خدا به این معنی قابل ارتفاع وتبدل به نزدیكی نیست تا آن را توانیم طریق نامید (چون كه طریق آن دوری است كه قابل و مهیای تبدیل به نزدیكی باشد […]

فلسفه مكررات قرآن | The Philosophy Behind the Repetions Found in Qoran

شماره مقاله 630 زمان نزول هریك ازمكررات قرآن را كیوان خیلی دور از هم می داند و می گوید كه عیب ندارد و گوینده را از فصاحت و بلاغت نمی اندازد كه یك مطلبی را كه گفته برای قومی ،دو سال دیگر برای قوم دیگر همان مطلب را به همان عبارت بگوید ،بلكه بی فاصلۀ […]

فلسفه حج

شماره مقاله 636 پس باید فلسفه های مهم عالی داشته باشد كه رفع این حیرتها گردد بلی چنین است و نقدا به حوصله این مجله كه در خور عامه است 5 فلسفه ذكرمی شود و خواص را نوید می دهیم به دقائق ناگفتنی و حقایق نهفتنی . 1. چنانكه انسان خلاصه و مجمع عالم امكان […]

اسرار سياسی حج

شماره مقالات635 آنهم به اختلاف نظر وسلیقه مختلف می شود اما چون تطبیق محسوس به محسوس است باید اختلاف كمتر باشد. باید دانست كه تن هر یك نفرآلت كارهای جامعه است پس باید هماره به كار باشد و بیكاری را بر خود نپسندد و نیز فكر هر یك نفر آلت نظم روحانیت جامعه است باید […]