مطالب توسط admin

در اختلافات | On the Disagreements

شماره مقاله : 54 فصل هجدهم در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – در اختلافات‏ – اعلمیت محى ‏الدین از همه صوفیان‏ – چهار عمل اصلى تصوف مرسوم – سبب اغواء سامرى اربعین موسى بود – مرید بودن یك نفر در چند سلسله – تعیین حق الارشاد – امتحان گرفتن از مرید هزار […]

در اصطلاحات تصوف مرسوم به سه بیان | The Terms in the Prevalent Sufism from Three Standpoints

شماره مقاله : 53 فصل هفدهم در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – دراصطلاحات تصوف مرسوم به سه بیان – رفتن كیوان به حلقه ذكر جلى در بمبئى – آداب 5 ورد مقدماتى عمومى – شرح “الفقر فخرى” به مذاق صوفى – شكل تشرف زن و صوفى شدنش –  3 نام و 5 […]

صورت فکریه | Mediative Form

مقاله شماره 52 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : – صورت فكریه‏ – روح‏القدس صورت فكریه مریم – تجسم فكر انبیاء در دنیا و فكر دیگران در بهشت – كوه طور صورت دل و خیال موسى – مسیح تولد یافته از صورت فكریه مریم‏ – مهمانى رفتن على یك شب به چهل […]

در یک دوره دستور تصوف مرسوم و عقاید و رفتار مرید… | A Course of Instructions for the Prevalent Sufism, the Convictions and Conduct of the Disciple Towards the Spiritual Master, Other People, Other Religions and the Specific Behaviors

مقاله شماره 51 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند : در یك دوره دستور تصوف مرسوم و عقاید و رفتار مرید … بودن فكر ممیز انسان به معنى ناطق یافتن چند سرچشمه (خدایان بسیار) یافتن یك سرچشمه بزرگ یافتن چشمه هستى و تعشق به آن حضور قطب بالین هر میت بهترین بیان ذكر […]

در آداب دیگ جوش | On the Rites of the Boiling Pot

شماره مقاله : 50 فصل چهاردهم‏ بیش از آنچه در بهین سخن صفحه 32 تا 40 نوشته ‏ام مهم ‏تر از همه كارهاى تصوفى دیگ جوش است بلكه غایت تصوف است به جز مجلس نیاز كه محل خلاف است بعضى آن را مهم ‏تر دانند بعضى این را و اصح به‏ نظرنگارنده نیز اهم بودن […]

در آداب مجلس نیاز | On the Gathering for the Fulfillment of a Need

شماره مقاله : 49 فصل دوازدهم دوم‏[1] در آداب مجلس نیاز و در آن شش نظر است‏ در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – در آداب مجلس نیاز – مجلس نیاز مهمانى خدا است با اعزاز و نازكشى – تشبیه نیاز به فراموشخانه – شروع به انعقاد مجلس (اجمال پنج عمل نیاز) – […]

در بیان آداب پذیرفتن مرید و کرشمه قطب | On the Rites for the Reception of a Disciple and the Spiritual Master’s Conceit

مقاله شماره 48 فصل دوازدهم‏ در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – در بیان آداب پذیرفتن مرید و كرشمه قطب – دادنی هاى واجب مرید به قطب – مصرف آنچه قطب مى‏گیرد باید معلوم شود – ایراد بر قطب درباره شیخ او – مسئولیت قطب نزد قانون – معنى جوز و مویز براى […]

در آداب رفتار قطب با مرید نورسیده تا اواسط ارادت‏ | On the Conduct of the Spiritual Master Towards the New Disciple up to the Intermediate Stage of Sincerity

شماره مقاله : 47 فصل یازدهم‏ از كتاب استوار اول آنكه تا چند روز كه هنوز مرید، شكل صفا را كه در فصل خلاصه خواهیم تشریح نمود نیاموخته، باید براى تعلیم به او وقت صفا كردن با او دست خود را به آرامى حركت دهد و بساید به دست مرید با تصاعد، یعنى سر بنصر […]

در بیان صورت تشرف | On the Initiation Rites

مقاله شماره 46 در این مقاله عناوین ذیل را خواهید خواند: – آداب خلوت تشرف – برهنه شدن مرید در خلوت – پنج شرط گرفتن از مرید و ذكر قلبى دادن – آخرین رفتار قطب با مرید در خلوت فصل دهم‏ (تشرف و پیوند و تابیر و تلقیح [1] و ازدواج لاهوتى) این پنج لفظ […]

در بیان صفات مرید | On the Qualities of the Disciple

شماره مقاله : 45 فصل نهم‏ رسم است كه در كتب عرفانى براى مرید 24 صفت مى ‏نویسند نزدیك به همان 24 صفت قطب و دیگر معین نمى ‏كنند كه پیش از ارادت باید در او باشد كه تحصیل حاصل و مصادره بر مطلوب لازم خواهد آمد و یا بالمئال والنتیجه است كه اگر ارادت […]